Ofertę edukacyjną Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej uzupełnia działalność wydawnicza, której celem jest stworzenie płaszczyzny wymiany myśli badaczy rozmaitych nurtów nauk teologicznych, filozoficznych, historycznych i filologicznych, jak również popularyzacja dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników i współpracowników EWST.

Główny nurt wydawniczy EWST stanowi recenzowane czasopismo naukowe p.t. Theologica Wratislaviensia (ISSN 1734-4182) oraz utworzona w jego obrębie seria Monografie.

Theologica Wratislaviensia

Tom 10 (2015) Widoki na starość. Interdyscyplinarne studia gerontologiczne

Podobnie jak wiele społeczeństw kultury Zachodu również polskie społeczeństwo się starzeje. Seniorzy będą stanowić znaczna część populacji i zdominują wiele sfer życia publicznego. W związku z tym rodzą się liczne pytania dotyczące postrzegania tej grupy wiekowej przez społeczeństwo, aktywności i ról społecznych ludzi starszych, opieki medycznej nad nimi, ich pracy, nauki i rozwoju. Niniejszy tom stanowi próbę zmierzenia się z problematyka starości nie tylko przez naukowców, ale także przez praktyków zaangażowanych w pracę z seniorami. Przyświeca mu cel interdyscyplinarnego potraktowania tego zagadnienia.

Tom 9 (2014). Oblicza przywództwa

Rola przywództwa, sposób jego sprawowania, różnorodne modele oraz metody działania są przedmiotem poważnych dyskusji i wielu kontrowersji. Zrozumienie kluczowej roli przywództwa zarówno w rozwoju wspólnot eklezjalnych, jak i szeroko pojętym zaangażowaniu społeczno-kulturowym jest ogromną szansą, jak też potrzebą współczesnego Kościoła. (...) Celem niniejszego tomu jest zgłębienie tematu przywództwa z różnych perspektyw uwzględniających refleksję biblijną, historyczną, teologiczną oraz pragmatyczną. Intencją jest wskazanie bogactwa różnorodności podejść i interpretacji tego istotnego zjawiska.

Tom 8 (2015). Teologiczne perspektywy zdrowia i choroby

Związki teologii i zdrowia we współczesnej perspektywie wydają się oczywiste. Spory i dyskusje prowadzone w rozmaitych mediach oraz obecne w przestrzeni publicznej stanowią doskonałe świadectwo powyższej tezy. Ścierają się w nich zarówno specjaliści z takich dziedzin, jak medycyna, etyka lub teologia, jak i przedstawicie poszczególnych wyznań. Podstawowym przedmiotem kontrowersji jest życie ludzkie, a przede wszystkim rozumienie jego granic.

Tom 7 (2012). Jonathan Edwards

Choć Jonathan Edwards jest powszechnie uważany za czołowego amerykańskiego teologa i filozofa, w Polsce istnieje niewiele materiałów poświęconych jego osobie i myśli. Artykuły, które przedstawiamy naszym czytelnikom w niniejszym tomie podzielone są na trzy grupy, odzwierciedlające bardzo interdyscyplinarny charakter badań nad Edwardsem. Tom w języku angielskim.

Tom 6 (2011). Perspektywy biblijne

Zawarte w tym tomie teksty wyszły spod pióra nie tylko teologów, ale również filologów klasycznych, historyków i filozofów.

Tom 5 (2010). Dietrich Bonhoeffer

Tom poświęcony wrocławskiemu z urodzenia teologowi, Dietrichowi Bonhoefferowi, którego myśl teologiczna pozostaje aktualna i inspirująca mimo lat upływających od jego męczeńskiej śmierci w 1945 roku. Niniejszy tom zawiera artykuły, przemowy, sprawozdania i zdjęcia z najważniejszych konferencji i sympozjów polskich poświęconych niemieckiemu teologowi na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W tym sensie posiada on charakter retrospektywny, stanowi swego rodzaju przegląd istotnych odniesień do myśli Bonhoeffera na gruncie polskim początku XXI wieku. Tom w języku angielskim.

Tom 4 (2009). Czy piekło jest puste?

Czwarty tom Theologica Wratislaviensia jest zbiorem artykułów skoncentrowanych na odpowiedzi na jakże często stawiane i budzące wiele kontrowersji oraz dyskusji, zarówno w swiecie teologicznym, jak i filozoficznym, pytanie: „Czy piekło jest puste?”

Tom 3 (2008). Za horyzontem

Gdy Paweł z Tarsu przedstawia scenariusz wydarzeń eschatologicznych mających doprowadzić do nowej, doskonałej rzeczywistości, wyznaje, że jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć'. Oznacza to, że dla apostoła narodów to właśnie śmierć, a nie przykładowo świat duchowy, stanowi największy problem ludzkości.(...) Traktowanie śmierci jako wroga i szukanie w zmartwychwstaniu odpowiedzi na sens życia człowieka nie jest jednakże jedynym wyznawanym przez wieki rozwiązaniem problemu przemijania.

Tom 2 (2007). Problem czasu, znaki czasu

Motywem przewodnim i tematem, do którego w sposób bezpośredni odnosi się znaczna większość artykułów niniejszego zeszytu Theologica Wratislaviensia, jest szeroko pojęta koncepcja czasu wraz z koncepcjami pokrewnymi. Problem czasu rozpatrywany jest w niniejszym tomie z perspektywy filozoficznej, historycznej, teologicznej i językoznawczej, w odniesieniu do teorii starożytnych oraz współczesnych.

Tom 1 (2006). Tekst a interpretacja

Do wypowiedzi na łamach czasopisma zapraszamy teologów, filozofów, lingwistów czy pedagogów różnych nurtów i proweniencji. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdołamy stworzyć sytuację otwartego dialogu i szczerej polemiki, wykraczających poza ramy dogmatyczne poszczególnych tradycji wyznaniowych.

Fragmenty

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

Kacper Mulawa, Uniwersytet Wrocławski

"Ekonomia wyrastała początkowo z korzeni etyki i filozofii, a na kształt współczesnego życia gospodarczego, a także społecznego Europy wpłynęły w dużej mierze wartości chrześcijańskie. Nie sposób pominąć tej gałęzi etyki, która wywodzi się wprost z nauk reformatorów, co sugeruje m.in. dyskusja sprowokowana przez Maxa Webera, w której ruchom protestanckim przypisuje się istotne kroki w budowaniu kapitalizmu."

TW 9, 2014, s. 141

Radosław Łazarz, EWST

"Sformułowania kanonu można odnieść do większości opisów uczt, zwłaszcza ze względu na obrazowe przedstawienie rozgryzania ciała. Już w czasach nowożytnych na ten obraz eucharystyczny mogła nałożyć się kalka związana z ówczesnymi praktykami medycznymi, jak choćby używanie sproszkowanej mumii."

TW 8, 2013, s. 91

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>