Ofertę edukacyjną Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej uzupełnia działalność wydawnicza, której celem jest stworzenie płaszczyzny wymiany myśli badaczy rozmaitych nurtów nauk teologicznych, filozoficznych, historycznych i filologicznych, jak również popularyzacja dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników i współpracowników EWST. Główny nurt wydawniczy EWST stanowi recenzowane czasopismo naukowe p.t. Theologica Wratislaviensia (ISSN 1734-4182) oraz utworzona w jego obrębie seria Monografie.

Theologica Wratislaviensia jest czasopismem indeksowanym w bazach danych:
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH Plus
Index Copernicus International Journals Master List
POL-index

Theologica Wratislaviensia

Tom 13 (2018) Teologia Ziemi

Oddając w ręce Czytelników niniejszy tom, mamy nadzieję, że posłuży on lepszemu zrozumieniu perspektywy biblijnej i teologicznej odnoszącej się do ziemi — miejsca wyznaczonego ludziom na mieszkanie, a także pewnych historycznych i współczesnych dyskusji odnoszących się do międzywyznaniowej wspólnoty Kościoła. Artykuły zebrane w niniejszym tomie skupiają się wokół zagadnień teologii ziemi. Autorzy dziewięciu spośród dwunastu tekstów próbują uchwycić ważne aspekty dotyczące stworzenia Bożego z różnych punktów widzenia.  Ostatnią część wydawnictwa stanowi krótki zbiór różnorodnych tekstów, tzw. Varia.

Tom 12 (2017) Oblicza Reformacji

Niniejszy tom składa się z trzynastu artykułów, które zostały podzielone na trzy główne części tematyczne. W rozdziałach tych myśl reformacyjną ukazano z perspektywy sporów, jakie sprowokowało wystąpienie Marcina Lutra i jego spadkobierców, świadków, którzy przyczynili się do rozwoju tradycji protestanckiej w różnych kontekstach historycznych, oraz implikacji społecznych nauki reformacyjnej w nowożytnych społecznościach zachodniego kręgu kulturowego.

Tom 11 (2016) Dietrich Bonhoeffer na 500 lat Reformacji

Bonhoeffer, związany z Kościołem Wyznającym w czasach Trzeciej Rzeszy, od początku przeciwstawia się nazizmowi i jego ideologii. Swoim życiem i nauką wskazuje na istotę chrześcijaństwa, którą musi być naśladowanie Chrystusa: dzień po dniu, indywidualnie i we wspólnocie, w modlitwie i dobrych uczynkach. Świadectwo życia i śmierci Bonhoeffera jest przejmujące, przenika do głębi i zmusza do refleksji. Biorąc pod uwagę bogactwo myśli niemieckiego teologa, uznaliśmy, że tom jemu poświęcony doskonale wpisze się w tegoroczne obchody 500-lecia Reformacji. Stąd też tytuł niniejszego zeszytu, stąd też ekumeniczny zestaw najwyższej klasy znawców myśli Bonhoeffera reprezentujących różne kraje i kontynenty.

Tom 10 (2015) Widoki na starość. Interdyscyplinarne studia gerontologiczne

Podobnie jak wiele społeczeństw kultury Zachodu również polskie społeczeństwo się starzeje. Seniorzy będą stanowić znaczna część populacji i zdominują wiele sfer życia publicznego. W związku z tym rodzą się liczne pytania dotyczące postrzegania tej grupy wiekowej przez społeczeństwo, aktywności i ról społecznych ludzi starszych, opieki medycznej nad nimi, ich pracy, nauki i rozwoju. Niniejszy tom stanowi próbę zmierzenia się z problematyka starości nie tylko przez naukowców, ale także przez praktyków zaangażowanych w pracę z seniorami. Przyświeca mu cel interdyscyplinarnego potraktowania tego zagadnienia.

Tom 9 (2014). Oblicza przywództwa

Rola przywództwa, sposób jego sprawowania, różnorodne modele oraz metody działania są przedmiotem poważnych dyskusji i wielu kontrowersji. Zrozumienie kluczowej roli przywództwa zarówno w rozwoju wspólnot eklezjalnych, jak i szeroko pojętym zaangażowaniu społeczno-kulturowym jest ogromną szansą, jak też potrzebą współczesnego Kościoła. (...) Celem niniejszego tomu jest zgłębienie tematu przywództwa z różnych perspektyw uwzględniających refleksję biblijną, historyczną, teologiczną oraz pragmatyczną. Intencją jest wskazanie bogactwa różnorodności podejść i interpretacji tego istotnego zjawiska.

Tom 8 (2015). Teologiczne perspektywy zdrowia i choroby

Związki teologii i zdrowia we współczesnej perspektywie wydają się oczywiste. Spory i dyskusje prowadzone w rozmaitych mediach oraz obecne w przestrzeni publicznej stanowią doskonałe świadectwo powyższej tezy. Ścierają się w nich zarówno specjaliści z takich dziedzin, jak medycyna, etyka lub teologia, jak i przedstawicie poszczególnych wyznań. Podstawowym przedmiotem kontrowersji jest życie ludzkie, a przede wszystkim rozumienie jego granic.

Tom 7 (2012). Jonathan Edwards

Choć Jonathan Edwards jest powszechnie uważany za czołowego amerykańskiego teologa i filozofa, w Polsce istnieje niewiele materiałów poświęconych jego osobie i myśli. Artykuły, które przedstawiamy naszym czytelnikom w niniejszym tomie podzielone są na trzy grupy, odzwierciedlające bardzo interdyscyplinarny charakter badań nad Edwardsem. Tom w języku angielskim.

Tom 6 (2011). Perspektywy biblijne

Zawarte w tym tomie teksty wyszły spod pióra nie tylko teologów, ale również filologów klasycznych, historyków i filozofów.

Tom 5 (2010). Dietrich Bonhoeffer

Tom poświęcony wrocławskiemu z urodzenia teologowi, Dietrichowi Bonhoefferowi, którego myśl teologiczna pozostaje aktualna i inspirująca mimo lat upływających od jego męczeńskiej śmierci w 1945 roku. Niniejszy tom zawiera artykuły, przemowy, sprawozdania i zdjęcia z najważniejszych konferencji i sympozjów polskich poświęconych niemieckiemu teologowi na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W tym sensie posiada on charakter retrospektywny, stanowi swego rodzaju przegląd istotnych odniesień do myśli Bonhoeffera na gruncie polskim początku XXI wieku. Tom w języku angielskim.

Tom 4 (2009). Czy piekło jest puste?

Czwarty tom Theologica Wratislaviensia jest zbiorem artykułów skoncentrowanych na odpowiedzi na jakże często stawiane i budzące wiele kontrowersji oraz dyskusji, zarówno w swiecie teologicznym, jak i filozoficznym, pytanie: „Czy piekło jest puste?”

Tom 3 (2008). Za horyzontem

Gdy Paweł z Tarsu przedstawia scenariusz wydarzeń eschatologicznych mających doprowadzić do nowej, doskonałej rzeczywistości, wyznaje, że jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć'. Oznacza to, że dla apostoła narodów to właśnie śmierć, a nie przykładowo świat duchowy, stanowi największy problem ludzkości.(...) Traktowanie śmierci jako wroga i szukanie w zmartwychwstaniu odpowiedzi na sens życia człowieka nie jest jednakże jedynym wyznawanym przez wieki rozwiązaniem problemu przemijania.

Tom 2 (2007). Problem czasu, znaki czasu

Motywem przewodnim i tematem, do którego w sposób bezpośredni odnosi się znaczna większość artykułów niniejszego zeszytu Theologica Wratislaviensia, jest szeroko pojęta koncepcja czasu wraz z koncepcjami pokrewnymi. Problem czasu rozpatrywany jest w niniejszym tomie z perspektywy filozoficznej, historycznej, teologicznej i językoznawczej, w odniesieniu do teorii starożytnych oraz współczesnych.

Tom 1 (2006). Tekst a interpretacja

Do wypowiedzi na łamach czasopisma zapraszamy teologów, filozofów, lingwistów czy pedagogów różnych nurtów i proweniencji. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdołamy stworzyć sytuację otwartego dialogu i szczerej polemiki, wykraczających poza ramy dogmatyczne poszczególnych tradycji wyznaniowych.

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>