1 (2006)

Theologica Wratislaviensia 1/2006, Tekst a interpretacja

theologica-wratislaviensia_1_big

W ostatnim kwartale 2006 roku ukazał się inauguracyjny numer czasopisma naukowego Theologica Wratislaviensia pod redakcją Jacka T. Zielińskiego, zatytułowany „Tekst a interpretacja”.

Szanowny Czytelniku,
Oddajemy do Twoich rąk pierwszy numer periodyku Theologica Wratislaviensia. Jest to czasopismo naukowe (…) które stawia sobie za cel refleksję nad zagadnieniami ważnymi i prowokującymi debaty przede wszystkim we współczesnej myśli teologicznej. Podobnie jak sama uczelnia, periodyk w swym założeniu ma charakter ekumeniczny. Do wypowiedzi na łamach czasopisma zapraszamy teologów, filozofów, lingwistów czy pedagogów różnych nurtów i proweniencji. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdołamy stworzyć sytuację otwartego dialogu i szczerej polemiki, wykraczających poza ramy dogmatyczne poszczególnych tradycji wyznaniowych. Dialog taki, jak się wydaje, jest niezwykle potrzebny w naszym kraju , szczególnie w zakresie szeroko rozumianej myśli teologicznej (…).
[Od Redakcji]

Kolegium redakcyjne:

  • Wojciech Szczerba – redaktor naczelny
  • Jacek T. Zieliński – z-ca redaktora naczelnego
  • Piotr Blumczyński – sekretarz

Pobierz cały tom w PDF

Spis treści

Sławomir Torbus Listy św. Pawła w retorycznej kulturze antyku, s. 11 (pobierz PDF)
Laurent Pernot Druga Sofistyka. Stan badań i nowe perspektywy, s. 19 (pobierz PDF)
Laurent Pernot Język pieśni pochwalnej i modlitwy, s. 33 (pobierz PDF)
Piotr Lorek Podstawowa linearna i chiastyczna dispositio I Listu do Koryntian, s. 47 (pobierz PDF)
Michał Głowala Sztuka pochwały, s. 61 (pobierz PDF)
Wojciech Szczerba Problem boga i początku świata w starożytnej myśli greckiej – negacja creatio ex nihilo, s. 79 (pobierz PDF)
Jacek Zieliński Filozofia Logosu jako alegoryczna hermeneutyka. Klemens Aleksandryjski, s. 99 (pobierz PDF)
Piotr Blumczyński Przekład poprawny politycznie. Zarys wpływów ideologicznych w wybranych współczesnych przekładach Nowego Testamentu na język angielski, s. 109 (pobierz PDF)
Mirosław Patalon Wspólne wątki judaizmu i teologii procesu, s. 125 (pobierz PDF)

 


 

Osoby zainteresowane otrzymaniem tomu czasopisma Theologica Wratislaviensia prosimy o kontakt: redakcja@ewst.edu.pl

Spis treści TW 001

Fragmenty

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

Kacper Mulawa, Uniwersytet Wrocławski

"Ekonomia wyrastała początkowo z korzeni etyki i filozofii, a na kształt współczesnego życia gospodarczego, a także społecznego Europy wpłynęły w dużej mierze wartości chrześcijańskie. Nie sposób pominąć tej gałęzi etyki, która wywodzi się wprost z nauk reformatorów, co sugeruje m.in. dyskusja sprowokowana przez Maxa Webera, w której ruchom protestanckim przypisuje się istotne kroki w budowaniu kapitalizmu."

TW 9, 2014, s. 141

Radosław Łazarz, EWST

"Sformułowania kanonu można odnieść do większości opisów uczt, zwłaszcza ze względu na obrazowe przedstawienie rozgryzania ciała. Już w czasach nowożytnych na ten obraz eucharystyczny mogła nałożyć się kalka związana z ówczesnymi praktykami medycznymi, jak choćby używanie sproszkowanej mumii."

TW 8, 2013, s. 91

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>