1 (2006)

Theologica Wratislaviensia 1/2006, Tekst a interpretacja

theologica-wratislaviensia_1_big

W ostatnim kwartale 2006 roku ukazał się inauguracyjny numer czasopisma naukowego Theologica Wratislaviensia pod redakcją Jacka T. Zielińskiego, zatytułowany „Tekst a interpretacja”.

Szanowny Czytelniku,
Oddajemy do Twoich rąk pierwszy numer periodyku Theologica Wratislaviensia. Jest to czasopismo naukowe (…) które stawia sobie za cel refleksję nad zagadnieniami ważnymi i prowokującymi debaty przede wszystkim we współczesnej myśli teologicznej. Podobnie jak sama uczelnia, periodyk w swym założeniu ma charakter ekumeniczny. Do wypowiedzi na łamach czasopisma zapraszamy teologów, filozofów, lingwistów czy pedagogów różnych nurtów i proweniencji. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdołamy stworzyć sytuację otwartego dialogu i szczerej polemiki, wykraczających poza ramy dogmatyczne poszczególnych tradycji wyznaniowych. Dialog taki, jak się wydaje, jest niezwykle potrzebny w naszym kraju , szczególnie w zakresie szeroko rozumianej myśli teologicznej (…).
[Od Redakcji]

Kolegium redakcyjne:

  • Wojciech Szczerba – redaktor naczelny
  • Jacek T. Zieliński – z-ca redaktora naczelnego
  • Piotr Blumczyński – sekretarz

Pobierz cały tom w PDF

Spis treści

Sławomir Torbus Listy św. Pawła w retorycznej kulturze antyku, s. 11 (pobierz PDF)
Laurent Pernot Druga Sofistyka. Stan badań i nowe perspektywy, s. 19 (pobierz PDF)
Laurent Pernot Język pieśni pochwalnej i modlitwy, s. 33 (pobierz PDF)
Piotr Lorek Podstawowa linearna i chiastyczna dispositio I Listu do Koryntian, s. 47 (pobierz PDF)
Michał Głowala Sztuka pochwały, s. 61 (pobierz PDF)
Wojciech Szczerba Problem boga i początku świata w starożytnej myśli greckiej – negacja creatio ex nihilo, s. 79 (pobierz PDF)
Jacek Zieliński Filozofia Logosu jako alegoryczna hermeneutyka. Klemens Aleksandryjski, s. 99 (pobierz PDF)
Piotr Blumczyński Przekład poprawny politycznie. Zarys wpływów ideologicznych w wybranych współczesnych przekładach Nowego Testamentu na język angielski, s. 109 (pobierz PDF)
Mirosław Patalon Wspólne wątki judaizmu i teologii procesu, s. 125 (pobierz PDF)

 


 

Osoby zainteresowane otrzymaniem tomu czasopisma Theologica Wratislaviensia prosimy o kontakt: redakcja@ewst.edu.pl

Spis treści TW 001

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>