Procedura recenzyjna

Procedura recenzyjna

Zasady recenzowania przyjęte w czasopiśmie są zgodne z zaleceniami zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 roku (pkt. 4.10. lit. b). Autorzy przesyłając tekst do publikacji wyrażają zgodę na poddanie się opisanej poniżej procedurze recenzyjnej.

1. Do recenzji każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor.

2. Recenzenci posiadają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie stanowiącej temat artykułu.

3. Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). W uzasadnionych przypadkach, o których mówi punkt 4.10 lit. b wymienionego wyżej Komunikatu Ministra, recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.

4. Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta o warunkach dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Formularz recenzji zawierający kryteria oceny jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań nie są ujawniane.

Etyka wydawnicza

Formularz recenzyjny

w j. polskim – POBIERZ

w j. angielskim – POBIERZ

Lista współpracujących recenzentów

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

prof. dr hab. Janina Gajda-Krynicka

prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko

dr hab. Maciej Manikowski

ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski

dr hab. Piotr Muchowski prof. UAM

prof. Philip Towner Ph.D.

prof. dr hab. Marcin Wodziński

prof. dr hab. Gościwit Malinowski

 

 

Tom 10 (2015) – lista recenzentów

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>