Etyka wydawnicza

Wszelkie publikacje przesłane do redakcji podlegają weryfikacji  pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej.

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym wydawca stosuje zasady etyczne zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej – COPE (https://publicationethics.org).

Zasady obowiązujące wydawcę

 • Stała kontrola przestrzegania standardów etycznych
 • Zasada fair play: wyłącznie merytoryczne kryteria oceny tekstów
 • Zasada poufności
 • Dokumentowanie przejawów nierzetelności naukowej
 • Wycofanie publikacji noszących znamiona plagiatu lub noszących znamiona nierzetelności naukowej
 • Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów

Zasady obowiązujące redaktora naukowego

 • Podejmowanie decyzji o przyjęciu opracowań do publikacji w oparciu o kryteria merytoryczne
 • Zasady autorstwa pracy
 • Zasady rzetelności naukowej

Zasady obowiązujące autora

 • Zasada oryginalności pracy
 • Zasady rzetelności naukowej
 • Zasady autorstwa pracy (w tym dotyczące zjawisk takich jak ghostwriting czy guest authorship)
 • Zasada udostępnienia danych (wyniki badań naukowych)
 • Zasada rzetelności źródeł
 • Niezwłoczne powiadamianie wydawcy o błędach lub nieścisłościach w swoim opublikowanym już tekście

Zasady obowiązujące recenzenta

 • Zasada terminowości
 • Zachowanie standardów obiektywności;
 • Zasada rzetelności źródeł
 • Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów.
 • Zasada poufności

Wydawca stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

Diagramy COPE

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>