Etyka wydawnicza

Wszelkie publikacje przesłane do redakcji podlegają weryfikacji  pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej.

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym wydawca stosuje zasady etyczne zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej – COPE (https://publicationethics.org).

Zasady obowiązujące wydawcę

 • Stała kontrola przestrzegania standardów etycznych
 • Zasada fair play: wyłącznie merytoryczne kryteria oceny tekstów
 • Zasada poufności
 • Dokumentowanie przejawów nierzetelności naukowej
 • Wycofanie publikacji noszących znamiona plagiatu lub noszących znamiona nierzetelności naukowej
 • Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów

Zasady obowiązujące redaktora naukowego

 • Podejmowanie decyzji o przyjęciu opracowań do publikacji w oparciu o kryteria merytoryczne
 • Zasady autorstwa pracy
 • Zasady rzetelności naukowej

Zasady obowiązujące autora

 • Zasada oryginalności pracy
 • Zasady rzetelności naukowej
 • Zasady autorstwa pracy (w tym dotyczące zjawisk takich jak ghostwriting czy guest authorship)
 • Zasada udostępnienia danych (wyniki badań naukowych)
 • Zasada rzetelności źródeł
 • Niezwłoczne powiadamianie wydawcy o błędach lub nieścisłościach w swoim opublikowanym już tekście

Zasady obowiązujące recenzenta

 • Zasada terminowości
 • Zachowanie standardów obiektywności;
 • Zasada rzetelności źródeł
 • Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów.
 • Zasada poufności

Wydawca stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (COPE).

Diagramy COPE

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>