4 (2009)

Theologica Wratislaviensia 4/2009, Czy piekło jest puste?

skan_2009_okladka

 red. Jacek T. Zieliński

Spis treści ThWr4

Pobierz cały zeszyt 4 (2009) w wersji PDF

  • Wojciech Szczerba, Filozoficzne założenia greckiej koncepcji apokatastasis, s. 11-28 (PDF)
  • Piotr Lorek, Apostoła Pawła pogląd na piekło, s. 29-38 (PDF)
  • Sebastian R. Smolarz, Ograniczenia apokatastazy w Apokalipsie św. Jana — obserwacje egzegetyczne, s. 39-49 (PDF)
  • Maciej Manikowski, „Oto czynię wszystko nowe”. Apokatastaza i nowe stworzenie, s. 51-60 (PDF)
  • Elzbieta Kotkowska, Przemiany w rozumieniu przymiotu bożej sprawiedliwości w czasie chrystianizacji plemion germańskich — materiał dyskusyjny, s. 61-72 (PDF)
  • Jacek Zieliński, Śmierć czy życie wieczne. Atenagorasa pogląd na temat zmartwychwstania ciał, s. 73-92 (PDF)
  • Jan Krasicki, Problem powszechnego zbawienia w filozofii N. A. Bierdiajewa, s. 93-114 (PDF)
  • Bogdan Ferdek, Spór o apokatastazę we współczesnej polskiej teologii katolickiej, s. 115-124 (PDF)
  • Malwina Chuda, Wspólnotowe podstawy idei uniwersalizmu zbawieniaw teologii prawosławnej, s. 125-147 (PDF)
  • Jacek Pękacz,  Bóg nadziei na tle sporu o „puste piekło”, s. 149-164(PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>