16 (2021)

Theologica Wratislaviensia 16 (2021), Język (w) teologii

Theologica Wratislaviensia, tom 16 2021, Język (w) teologii

red. Łukasz Maskos-Nysler, Paweł Beyga

Pobierz cały tom w PDF

Od redaktorów (pobierz w PDF)

 • Adam Palion, Teologia ekumeniczna – język różnych płaszczyzn (pobierz w PDF)
 • Kalina Wojciechowska, Językowy opis doświadczenia mistycznego apostoła Pawła w ego-dokumentach w Liście do Galacjan i Liście do Efezjan (pobierz w PDF)
 • Janusz Królikowski, Niektóre aspekty teologiczne Disputatio de homine Marcina Lutra. Tłumaczenie i komentarz (pobierz w PDF)
 • Krzysztof Wolnica, „Serce” w pismach Johna Wesleya i Krzeszowskiej drodze Krzyżowej (pobierz w PDF)
 • Krzysztof Porosło, O współczesnym (nie)rozumieniu pojęcia „zasługa” (pobierz w PDF)
 • Andrzej Draguła, „Ja” teologiczne. Znaczenie wypowiedzi pierwszoosobowej w kazaniu na przykładzie Postylli kobiet (pobierz w PDF)
 • Joanna Gacka, „Pan położył mi na sercu” – ekskluzywizm językowy w środowiskach ewangelikalnych (pobierz w PDF)
 • Emery de Gaál, The Theological Language of Munich’s New Sacred Heart Church – An Intellectualist Statement Calling for a Retrieval of a Synthetic and Symbolic Theology (pobierz w PDF)
 • Tracey Rowland, Cardinal Francis George and the Relationship between Language and Culture (pobierz w PDF)
 • Piotr Lorek, Wybrane starożytne opisy początku i końca Mojżesza, Romulusa, Buddy, Aleksandra Wielkiego oraz Jezusa (pobierz w PDF)

 RECENZJE

 • Dawid Marcinów, Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-2000, red. J. Królikowski (pobierz w PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>