2 (2007)

Theologica Wratislaviensia 2/2007, Problem czasu, znaki czasu

Kolegium redakcyjne:

  • Wojciech Szczerba – redaktor naczelny
  • Jacek T. Zieliński – z-ca redaktora naczelnego
  • Piotr Lorek – sekretarz

Spis treści ThWr-2

Pobierz cały tom w PDF

Spis treści

Wojciech Szczerba Kosmiczna koncepcja wiecznego powrotu w filozofii starej Stoi, s. 13 (pobierz PDF)
Piotr Lorek Post mortem bezbożnych w literaturze żydowskiej z przełomu er, s. 25 (pobierz PDF)
Piotr Muchowski Rozpoznać znaki: Esseńska koncepcja czasu, s. 39 (pobierz PDF)
Maciej Manikowski Pełnia czasu. Wcielenie i Paruzja, s. 51 (pobierz PDF)
Joel Burnell Bonhoeffer on God and Time, s. 63 (pobierz PDF)
Andreas Hahn Time as Salvation History. A Comparison of the Concepts of Karl Rahner and Arnold A. van Ruler, s. 75 (pobierz PDF)
Bogumił Jarmulak Wieczność jako pełnia czasu. Teologia czasu według Jürgena Moltmanna, s. 89 (pobierz PDF)
Mirosław Patalon Czas jako wieczne i dynamiczne teraz w ujęciu teologii procesu, s. 103 (pobierz PDF)
Piotr Lorek Apostoła Pawła osobowe przedstawienia Ducha Świętego z perspektywy semantycznej, s. 113 (pobierz PDF)
Ewaryst Kowalczyk Chrześcijańska dobroczynność w prawie rzymskim na przykładzie instytucji dobroczynnych, s. 123 (pobierz PDF)
Wojciech Szczerba Tradycja filozoficzna a Biblia w Kościele pierwszych wieków. Casus Grzegorza z Nyssy, s. 137 (pobierz PDF)
Wojciech Kowalewski Sacrum na sprzedaż? O poszukiwaniu Boga w erze konsumpcjonizmu, s. 147 (pobierz PDF)

 

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>