12 (2017)

Theologica Wratislaviensia 12 (2017), Oblicza Reformacji

red. Jarosław Lipniak, Piotr Lorek, Wojciech Szczerba, Jacek Zieliński

Lista recenzentów tomu 12 (2017)

Pobierz cały tom w PDF

Od Redaktorów (pobierz w PDF)

CZĘŚĆ I
Teologia sporów

 • Henryk Pietras SJ, Geneza odpustów, s. 17 (pobierz w PDF)
 • Jerzy Kochanowicz, Działalność kontrreformacyjna jezuitów w Polsce w XVI wieku, s. 29 (pobierz w PDF)
 • Janusz Królikowski, „Dobra nowina łaski” między tradycją reformowaną i katolicyzmem, s. 43 (pobierz w PDF)
 • Jarosław M. Lipniak, Urząd biskupa w Kościele katolickim i ewangelickim: fakty i mity, s. 59 (pobierz w PDF)

CZĘŚĆ II
Teologia świadków

 • Wojciech Szczerba, U progu Reformacji. Hus a relacje polsko-czeskie, s. 73 (pobierz w PDF)
 • Piotr Lorek, „Żyję już nie ja” — Marcina Lutra rozumienie unio mystica Chrystusa z wierzącym, s. 91 (pobierz w PDF)
 • Mirosław Żarowski, Etyczna myśl braci polskich. O umiłowaniu cnoty dla niej samej, s. 107 (pobierz w PDF)
 • Gottfried Brezger, Die Dynamik der inklusiven Christologie Dietrich Bonhoeffers auf den Spuren Martin Luthers: im Widerspruch zur Dynamik politischer Ausgrenzung, s. 121 (pobierz w PDF)

CZĘŚĆ III
Implikacje społeczne

 • Wojciech Szczerba, Protestantyzm ewangelikalny a społeczeństwo obywatelskie. Zarys problemu, s. 143 (pobierz w PDF)
 • Jacek Zieliński ,O istocie uczuć religijnych, czyli jak odróżnić prawdziwą religię od fałszywej według Jonathana Edwardsa, s. 159 (pobierz w PDF)
 • Tomasz R. Dębowski, Praca socjalna Kościołów protestanckich w Polsce na przykładzie Zboru „Chrześcijańska Społeczność” w Ząbkowicach Śląskich, s. 173 (pobierz w PDF)http://theologica.ewst.pl/wp-content/uploads/2018/06/14_Joanna-Szczepankiewicz-Battek.pdf
 • Adam Płachciak, Maxa Webera koncepcja protestanckich źródeł kapitalizmu w społeczeństwie ponowoczesnym, s. 187 (pobierz w PDF)
 • Joanna Szczepankiewicz-Battek, Kobieta jako duchowny w Kościołach Reformacji. Studium historyczno-społeczne, s. 201 (pobierz w PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>