9 (2014)

Theologica Wratislaviensia 9 (2014), Oblicza przywództwa

Theologica_-_okladka_2014_-__340x235_-_corel_15_ost

 

red.Wojciech Kowalewski
 • (pobierz cały tom w PDF)
 • Od redaktora (pobierz PDF)

***

 • Sebastian Smolarz, Przywódcy ludu i problem ´élöhîm w Księdze Przymierza (Księga Wyjścia 20,22–23,33) w ujęciu narracyjnym, s. 13 (pobierz PDF)
 • Andrzej Seweryn, Kluczowe aspekty duchowego przywództwa w perspektywie biblijnej, s. 25 (pobierz PDF)
 • Janusz Kucharczyk, Koncepcje władzy w myśli chrześcijańskiej jako modelowe formy przywództwa w Kościele, s. 39 (pobierz PDF)
 • Piotr Gąsiorowski, Teologia krzyża jako podstawowy imperatyw chrześcijańskich modeli przywództwa i władzy, s. 53 (pobierz PDF)
 • Artur Śmieja, Modele przywództwa we wspólnotach typu charyzmatycznego, s. 61 (pobierz PDF)
 • Adam Palion, Pastores gregis jako model posługi duszpasterskiej, s. 71 (pobierz PDF)
 • Radosław Łazarz, Modele przywództwa w ruchu husyckim: uczony, wódz, kaznodzieja, s. 87 (pobierz PDF)
 • Mateusz Wichary, Wizja społeczna Abrahama Kuypera jako inspiracja dla chrześcijańskich przywódców, s.99 (pobierz PDF)
 • Joel Burnell, Bonhoeffer as Exemplar of Spiritual Leadership: Confessing by Way of Resistance, s. 113 (pobierz PDF)
 • Leszek Jańczuk, Ewolucja funkcji prezbitera okręgowego w Kościele Zielonoświątkowym na przykładzie Podlasia, s. 127 (pobierz PDF)
 • Kacper Mulawa, O etycznych wyzwaniach menedżera, s. 141 (pobierz PDF)
 • Wojciech Kowalewski, Dawid Wawrzyniak, Implikacje coachingu dla duchowego przywództwa, s.157 (pobierz PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>