Dla autorów

Do druku przyjmowane są oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane artykuły. Prosimy Państwa o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów pragnących publikować w naszym czasopiśmie:
Wytyczne dla Autorów:  POBIERZ

Guidelines for Authors: DOWNLOAD

Zapora ghostwriting

Ghostwriting to nieetyczna praktyka polegająca na braku ujawnienia wkładu danej osoby lub grupy osób w powstanie artykułu naukowego. Ujawnienie takie powinno nastapić w formie umieszczenia danej osoby lub osób jako współautora/-ów lub w formie umieszczenia w tekście podziękowań.

Redakcja czasopisma, przeciwstawiając się takim nierzetelnym praktykom, stosuje w procesie wydawnicznym następującą procedurę:

1. Autorzy nadsyłający teksty do publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji za pomocą dostępnego na stronie internetowej czasopisma formularza oświadczenia.

2. W przypadku wykrycia przypadku ghostwriting redakcja nie przyjmie nadesłanego tekstu do druku oraz poinformuje właściwe podmioty (instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe) o zaistniałym zdarzeniu.

 3. Redakcja zobowiązuje autorów do informowania o ewentualnych źródłach finansowania, które przyczyniły się do powstania artykułu naukowego.

Oświadczenie Autora

Kodeks Etyki Pracownika NaukowegoPOBIERZ

Fragmenty

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

Kacper Mulawa, Uniwersytet Wrocławski

"Ekonomia wyrastała początkowo z korzeni etyki i filozofii, a na kształt współczesnego życia gospodarczego, a także społecznego Europy wpłynęły w dużej mierze wartości chrześcijańskie. Nie sposób pominąć tej gałęzi etyki, która wywodzi się wprost z nauk reformatorów, co sugeruje m.in. dyskusja sprowokowana przez Maxa Webera, w której ruchom protestanckim przypisuje się istotne kroki w budowaniu kapitalizmu."

TW 9, 2014, s. 141

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>