Dla autorów

Theologica Wratislaviensia 19 – call for papers
Redakcja rocznika Theologica Wratislaviensia zaprasza Autorów – reprezentujących nauki teologiczne, filozofię oraz inne pokrewne dyscypliny naukowe – do nadsyłania niepublikowanych artykułów naukowych oraz recenzji nowych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Temat przygotowanego tomu 19/2024 to „Dziedzictwo Jakoba Böhme i Angelusa Silesiusa”. Zapraszamy do wspólnego przebadania teologicznego i filozoficznego dziedzictwa tych dwóch śląskich myślicieli. Temat ten jest niezwykle aktualny ze względu na cztery stulecia, które upłynęły od śmierci Jakoba Böhme oraz narodzin Angelusa Silesiusa. Zależy nam na interdyscyplinarnym oraz krytycznym spojrzeniu na dwóch przedstawicieli śląskiej myśli teologicznej i filozoficznej.
W publikacji przewidziano również dział Varia, w którym znajdzie się miejsce na różnorodne artykuły przesłane do Redakcji.
Wszelkie wytyczne redakcyjne znajdują się na stronie internetowej czasopisma w zakładce „Dla Autorów”. Od numeru 16/2021 obowiązuje nowy sposób redagowania przypisów.
Termin nadsyłania tekstów na redakcyjną pocztę to 30 czerwca 2024 roku.


Do druku przyjmowane są oryginalne, nigdzie wcześniej nie publikowane artykuły. Prosimy Państwa o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów pragnących publikować w naszym czasopiśmie:
Wytyczne dla Autorów:  POBIERZ

Guidelines for Authors: DOWNLOAD

Zapora ghostwriting

Ghostwriting to nieetyczna praktyka polegająca na braku ujawnienia wkładu danej osoby lub grupy osób w powstanie artykułu naukowego. Ujawnienie takie powinno nastapić w formie umieszczenia danej osoby lub osób jako współautora/-ów lub w formie umieszczenia w tekście podziękowań.

Redakcja czasopisma, przeciwstawiając się takim nierzetelnym praktykom, stosuje w procesie wydawnicznym następującą procedurę:

1. Autorzy nadsyłający teksty do publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji za pomocą dostępnego na stronie internetowej czasopisma formularza oświadczenia.

2. W przypadku wykrycia przypadku ghostwriting redakcja nie przyjmie nadesłanego tekstu do druku oraz poinformuje właściwe podmioty (instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe) o zaistniałym zdarzeniu.

 3. Redakcja zobowiązuje autorów do informowania o ewentualnych źródłach finansowania, które przyczyniły się do powstania artykułu naukowego.

Oświadczenie Autora

Etyka wydawnicza

Kodeks Etyki Pracownika NaukowegoPOBIERZ

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>