12 (2017)

Theologica Wratislaviensia 12 (2017), Oblicza Reformacji

red. Jarosław Lipniak, Piotr Lorek, Wojciech Szczerba, Jacek Zieliński

Lista recenzentów tomu 12 (2017)

Pobierz cały tom w PDF

Od Redaktorów (pobierz w PDF)

CZĘŚĆ I
Teologia sporów

 • Henryk Pietras SJ, Geneza odpustów, s. 17 (pobierz w PDF)
 • Jerzy Kochanowicz, Działalność kontrreformacyjna jezuitów w Polsce w XVI wieku, s. 29 (pobierz w PDF)
 • Janusz Królikowski, „Dobra nowina łaski” między tradycją reformowaną i katolicyzmem, s. 43 (pobierz w PDF)
 • Jarosław M. Lipniak, Urząd biskupa w Kościele katolickim i ewangelickim: fakty i mity, s. 59 (pobierz w PDF)

CZĘŚĆ II
Teologia świadków

 • Wojciech Szczerba, U progu Reformacji. Hus a relacje polsko-czeskie, s. 73 (pobierz w PDF)
 • Piotr Lorek, „Żyję już nie ja” — Marcina Lutra rozumienie unio mystica Chrystusa z wierzącym, s. 91 (pobierz w PDF)
 • Mirosław Żarowski, Etyczna myśl braci polskich. O umiłowaniu cnoty dla niej samej, s. 107 (pobierz w PDF)
 • Gottfried Brezger, Die Dynamik der inklusiven Christologie Dietrich Bonhoeffers auf den Spuren Martin Luthers: im Widerspruch zur Dynamik politischer Ausgrenzung, s. 121 (pobierz w PDF)

CZĘŚĆ III
Implikacje społeczne

 • Wojciech Szczerba, Protestantyzm ewangelikalny a społeczeństwo obywatelskie. Zarys problemu, s. 143 (pobierz w PDF)
 • Jacek Zieliński ,O istocie uczuć religijnych, czyli jak odróżnić prawdziwą religię od fałszywej według Jonathana Edwardsa, s. 159 (pobierz w PDF)
 • Tomasz R. Dębowski, Praca socjalna Kościołów protestanckich w Polsce na przykładzie Zboru „Chrześcijańska Społeczność” w Ząbkowicach Śląskich, s. 173 (pobierz w PDF)http://theologica.ewst.pl/wp-content/uploads/2018/06/14_Joanna-Szczepankiewicz-Battek.pdf
 • Adam Płachciak, Maxa Webera koncepcja protestanckich źródeł kapitalizmu w społeczeństwie ponowoczesnym, s. 187 (pobierz w PDF)
 • Joanna Szczepankiewicz-Battek, Kobieta jako duchowny w Kościołach Reformacji. Studium historyczno-społeczne, s. 201 (pobierz w PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>