10 (2015)

Theologica Wratislaviensia 10 (2015), Widoki na starość. Interdyscyplinarne studia gerontologiczne

Theologica Wratislaviensa 10 (2015)

red. Sebastian Smolarz

Lista recenzentów tomu 10 (2015)

Pobierz cały tom w PDF

Od Redaktora (pobierz PDF)

CZĘŚĆ I

 • Joanna Gacka, Seniorzy w świecie urządzonym przez młodych i dla młodych. Społeczne i kulturowe konstruowanie roli osoby starszej we współczesnym świecie, s. 15 (pobierz PDF)
 • Anna Przewłocka-Alves, Psychologia starości w ujęciu psychoanalitycznym i perspektywy psychoterapeutyczne, s. 27 (pobierz PDF)
 • Jacek J. Pruszyński, On the Depictions and Intricacies of Senility, s. 37 (pobierz PDF)
 • Małgorzata Malec-Rawiński, Fotografie i drogowskazy życia polskich seniorów emigrantów w Szwecji — kontekst edukacyjny, s. 49 (pobierz PDF)
 • Radosław Łazarz, Starsi panowie, obaj ze Szwecji. Kinematograficzny obraz męskiego starzenia się, jako nauka odchodzenia, s. 63 (pobierz PDF)
 • Gianluca Olcese, „In-dimenticabili”, per un invecchiamento attivo: un esempio dell’importanza della vecchiaia per il benessere sociale, s. 77 (pobierz PDF)

CZĘŚĆ II

 • Stefan Nowicki, Starość w kulturach starożytnego Wschodu na przykładzie wybranych tekstów literackich, s. 87 (pobierz PDF)
 • Sebastian Smolarz, Pozytywne i negatywne odcienie starości w Biblii hebrajskiej, s. 99 (pobierz PDF)
 • Marcel V. Măcelaru, Entering the Sabbath of Life: Theological Musings on Gerassapience, s.109 (pobierz PDF)
 • Tomasz Stefaniuk, Starość w ujęciu islamu — stanowisko tekstów źródłowych: Koranu i hadisów, s. 117 (pobierz PDF)
 • Albín Masarik, The Funeral Sermon in the Context of Pastoral Care, s.129 (pobierz PDF)

CZĘŚĆ III

 • Sławomir Torbus, „Baśnie starych kobiet” w 1 Tm 4,7. Wokół interpretacji przymiotnika γραώδης, s.139 (pobierz PDF)
 • Anna Rambiert-Kwaśniewska, Rzecz o starszych kobietach. Presbytera i presbytis w listach pasterskich (1 Tm 5,2; Tt 2,3), s.151 (pobierz PDF)
 • Jarosław Piotrów, Apokaliptyczni presbyteroi, czyli Starsi/Wysocy Rangą – odpowiedzialni za Wspólnotę Kościoła, s.161 (pobierz PDF)

RECENZJE

 • Radosław Łazarz, O pamiętaniu Mistrza Jana Husa. Uwagi przy lekturze książki Oty Halamy Svatý Jan Hus. Stručný přehled projevů domácí úcty k českému mučedníku v letech 1415–1620, s.175 (pobierz PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>