10 (2015)

Theologica Wratislaviensia 10 (2015), Widoki na starość. Interdyscyplinarne studia gerontologiczne

Theologica Wratislaviensa 10 (2015)

red. Sebastian Smolarz

Lista recenzentów tomu 10 (2015)

Pobierz cały tom w PDF

Od Redaktora (pobierz PDF)

CZĘŚĆ I

 • Joanna Gacka, Seniorzy w świecie urządzonym przez młodych i dla młodych. Społeczne i kulturowe konstruowanie roli osoby starszej we współczesnym świecie, s. 15 (pobierz PDF)
 • Anna Przewłocka-Alves, Psychologia starości w ujęciu psychoanalitycznym i perspektywy psychoterapeutyczne, s. 27 (pobierz PDF)
 • Jacek J. Pruszyński, On the Depictions and Intricacies of Senility, s. 37 (pobierz PDF)
 • Małgorzata Malec-Rawiński, Fotografie i drogowskazy życia polskich seniorów emigrantów w Szwecji — kontekst edukacyjny, s. 49 (pobierz PDF)
 • Radosław Łazarz, Starsi panowie, obaj ze Szwecji. Kinematograficzny obraz męskiego starzenia się, jako nauka odchodzenia, s. 63 (pobierz PDF)
 • Gianluca Olcese, „In-dimenticabili”, per un invecchiamento attivo: un esempio dell’importanza della vecchiaia per il benessere sociale, s. 77 (pobierz PDF)

CZĘŚĆ II

 • Stefan Nowicki, Starość w kulturach starożytnego Wschodu na przykładzie wybranych tekstów literackich, s. 87 (pobierz PDF)
 • Sebastian Smolarz, Pozytywne i negatywne odcienie starości w Biblii hebrajskiej, s. 99 (pobierz PDF)
 • Marcel V. Măcelaru, Entering the Sabbath of Life: Theological Musings on Gerassapience, s.109 (pobierz PDF)
 • Tomasz Stefaniuk, Starość w ujęciu islamu — stanowisko tekstów źródłowych: Koranu i hadisów, s. 117 (pobierz PDF)
 • Albín Masarik, The Funeral Sermon in the Context of Pastoral Care, s.129 (pobierz PDF)

CZĘŚĆ III

 • Sławomir Torbus, „Baśnie starych kobiet” w 1 Tm 4,7. Wokół interpretacji przymiotnika γραώδης, s.139 (pobierz PDF)
 • Anna Rambiert-Kwaśniewska, Rzecz o starszych kobietach. Presbytera i presbytis w listach pasterskich (1 Tm 5,2; Tt 2,3), s.151 (pobierz PDF)
 • Jarosław Piotrów, Apokaliptyczni presbyteroi, czyli Starsi/Wysocy Rangą – odpowiedzialni za Wspólnotę Kościoła, s.161 (pobierz PDF)

RECENZJE

 • Radosław Łazarz, O pamiętaniu Mistrza Jana Husa. Uwagi przy lekturze książki Oty Halamy Svatý Jan Hus. Stručný přehled projevů domácí úcty k českému mučedníku v letech 1415–1620, s.175 (pobierz PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>