4 (2009)

Theologica Wratislaviensia 4/2009, Czy piekło jest puste?

skan_2009_okladka

 red. Jacek T. Zieliński

Spis treści ThWr4

Pobierz cały zeszyt 4 (2009) w wersji PDF

  • Wojciech Szczerba, Filozoficzne założenia greckiej koncepcji apokatastasis, s. 11-28 (PDF)
  • Piotr Lorek, Apostoła Pawła pogląd na piekło, s. 29-38 (PDF)
  • Sebastian R. Smolarz, Ograniczenia apokatastazy w Apokalipsie św. Jana — obserwacje egzegetyczne, s. 39-49 (PDF)
  • Maciej Manikowski, „Oto czynię wszystko nowe”. Apokatastaza i nowe stworzenie, s. 51-60 (PDF)
  • Elzbieta Kotkowska, Przemiany w rozumieniu przymiotu bożej sprawiedliwości w czasie chrystianizacji plemion germańskich — materiał dyskusyjny, s. 61-72 (PDF)
  • Jacek Zieliński, Śmierć czy życie wieczne. Atenagorasa pogląd na temat zmartwychwstania ciał, s. 73-92 (PDF)
  • Jan Krasicki, Problem powszechnego zbawienia w filozofii N. A. Bierdiajewa, s. 93-114 (PDF)
  • Bogdan Ferdek, Spór o apokatastazę we współczesnej polskiej teologii katolickiej, s. 115-124 (PDF)
  • Malwina Chuda, Wspólnotowe podstawy idei uniwersalizmu zbawieniaw teologii prawosławnej, s. 125-147 (PDF)
  • Jacek Pękacz,  Bóg nadziei na tle sporu o „puste piekło”, s. 149-164(PDF)

Fragmenty

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

Kacper Mulawa, Uniwersytet Wrocławski

"Ekonomia wyrastała początkowo z korzeni etyki i filozofii, a na kształt współczesnego życia gospodarczego, a także społecznego Europy wpłynęły w dużej mierze wartości chrześcijańskie. Nie sposób pominąć tej gałęzi etyki, która wywodzi się wprost z nauk reformatorów, co sugeruje m.in. dyskusja sprowokowana przez Maxa Webera, w której ruchom protestanckim przypisuje się istotne kroki w budowaniu kapitalizmu."

TW 9, 2014, s. 141

Radosław Łazarz, EWST

"Sformułowania kanonu można odnieść do większości opisów uczt, zwłaszcza ze względu na obrazowe przedstawienie rozgryzania ciała. Już w czasach nowożytnych na ten obraz eucharystyczny mogła nałożyć się kalka związana z ówczesnymi praktykami medycznymi, jak choćby używanie sproszkowanej mumii."

TW 8, 2013, s. 91

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>