4 (2009)

Theologica Wratislaviensia 4/2009, Czy piekło jest puste?

skan_2009_okladka

 red. Jacek T. Zieliński

Spis treści ThWr4

Pobierz cały zeszyt 4 (2009) w wersji PDF

  • Wojciech Szczerba, Filozoficzne założenia greckiej koncepcji apokatastasis, s. 11-28 (PDF)
  • Piotr Lorek, Apostoła Pawła pogląd na piekło, s. 29-38 (PDF)
  • Sebastian R. Smolarz, Ograniczenia apokatastazy w Apokalipsie św. Jana — obserwacje egzegetyczne, s. 39-49 (PDF)
  • Maciej Manikowski, „Oto czynię wszystko nowe”. Apokatastaza i nowe stworzenie, s. 51-60 (PDF)
  • Elzbieta Kotkowska, Przemiany w rozumieniu przymiotu bożej sprawiedliwości w czasie chrystianizacji plemion germańskich — materiał dyskusyjny, s. 61-72 (PDF)
  • Jacek Zieliński, Śmierć czy życie wieczne. Atenagorasa pogląd na temat zmartwychwstania ciał, s. 73-92 (PDF)
  • Jan Krasicki, Problem powszechnego zbawienia w filozofii N. A. Bierdiajewa, s. 93-114 (PDF)
  • Bogdan Ferdek, Spór o apokatastazę we współczesnej polskiej teologii katolickiej, s. 115-124 (PDF)
  • Malwina Chuda, Wspólnotowe podstawy idei uniwersalizmu zbawieniaw teologii prawosławnej, s. 125-147 (PDF)
  • Jacek Pękacz,  Bóg nadziei na tle sporu o „puste piekło”, s. 149-164(PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>