8 (2013)

Theologica Wratislaviensia 8 (2013), Teologiczne perspektywy zdrowia i choroby

8-300

red. Sławomir Torbus

(pobierz cały tom w PDF)

***

Słowo wstępne (pobierz PDF)

STUDIA

  • Janusz Kucharczyk, Filozoficzne podstawy greckiego i nowotestamentowego ujęcia zdrowia, choroby i procesu leczenia , s. 13 (pobierz PDF)
  • Wojciech Kowalewski, Choroba w ujęciu duszpasterskim — rys personalistyczny, s. 29 (pobierz PDF)
  • Piotr Grabowiec, Elementy teologii politycznej w religii obywatelskiej amerykańskich eugeników, s. 39 (pobierz PDF)
  • Grzegorz Wiktorowski, „Na chorych ręce kłaść będą”… Konceptualizacja zdrowia i choroby w pentekostalizmie. Implikacje teologiczno-praktyczne w perspektywie antropologii medycyny, s. 61 (pobierz PDF)
  • Radosław Łazarz Między medycyną a teologią. Siła rzeczywistości w luterańskim rozumieniu eucharystycznej obecności krwi, s. 77 (pobierz PDF)

***

  • Sebastian Smolarz, Zwroty „synowie Boży” (Bünê-hä’élöhîm) oraz „córki ludzkie” (Bünôt hä’ädäm) w Księdze Rodzaju 6,1–8 w ujęciu formalistycznym, s.97 (pobierz PDF)
  • Piotr Lorek, Skończoność — nieskończoność czasowa piekła w Ewangeliach Synoptycznych, s.115 (pobierz PDF)
  • Pavel Prochazka, Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era, s. 125 (pobierz PDF)
  • Kamil Hałambiec, Considering the Need for Apostles in the 21st Century Church. A Pentecostal Perspective, s.135 (pobierz PDF)

POLEMIKI

  • Wojciech SzczerbaZagadki Nicei. Kilka słów o monografii Henryka Pietrasa, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny. Dokumenty. Komentarze, s. 147 (pobierz PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>