8 (2013)

Theologica Wratislaviensia 8 (2013), Teologiczne perspektywy zdrowia i choroby

8-300

red. Sławomir Torbus

(pobierz cały tom w PDF)

***

Słowo wstępne (pobierz PDF)

STUDIA

  • Janusz Kucharczyk, Filozoficzne podstawy greckiego i nowotestamentowego ujęcia zdrowia, choroby i procesu leczenia , s. 13 (pobierz PDF)
  • Wojciech Kowalewski, Choroba w ujęciu duszpasterskim — rys personalistyczny, s. 29 (pobierz PDF)
  • Piotr Grabowiec, Elementy teologii politycznej w religii obywatelskiej amerykańskich eugeników, s. 39 (pobierz PDF)
  • Grzegorz Wiktorowski, „Na chorych ręce kłaść będą”… Konceptualizacja zdrowia i choroby w pentekostalizmie. Implikacje teologiczno-praktyczne w perspektywie antropologii medycyny, s. 61 (pobierz PDF)
  • Radosław Łazarz Między medycyną a teologią. Siła rzeczywistości w luterańskim rozumieniu eucharystycznej obecności krwi, s. 77 (pobierz PDF)

***

  • Sebastian Smolarz, Zwroty „synowie Boży” (Bünê-hä’élöhîm) oraz „córki ludzkie” (Bünôt hä’ädäm) w Księdze Rodzaju 6,1–8 w ujęciu formalistycznym, s.97 (pobierz PDF)
  • Piotr Lorek, Skończoność — nieskończoność czasowa piekła w Ewangeliach Synoptycznych, s.115 (pobierz PDF)
  • Pavel Prochazka, Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era, s. 125 (pobierz PDF)
  • Kamil Hałambiec, Considering the Need for Apostles in the 21st Century Church. A Pentecostal Perspective, s.135 (pobierz PDF)

POLEMIKI

  • Wojciech SzczerbaZagadki Nicei. Kilka słów o monografii Henryka Pietrasa, Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny. Dokumenty. Komentarze, s. 147 (pobierz PDF)

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>