Theologica Wratislaviensia 19 – call for papers

Ofertę edukacyjną Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej uzupełnia działalność wydawnicza, której celem jest stworzenie płaszczyzny wymiany myśli badaczy rozmaitych nurtów nauk teologicznych, filozoficznych, historycznych i filologicznych, jak również popularyzacja dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników i współpracowników EWST. Główny nurt wydawniczy EWST stanowi recenzowane czasopismo naukowe p.t. Theologica Wratislaviensia (ISSN 1734-4182) oraz utworzona w jego obrębie seria Monografie.

Theologica Wratislaviensia jest czasopismem indeksowanym w bazach danych:
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH Plus
Index Copernicus International Journals Master List
POL-index

Theologica Wratislaviensia

Tom 16 (2021) Język (w) teologii

Teologia to – etymologicznie rzecz biorąc – myślenie i mówienie o Bogu, jak i próba odczytania całej rzeczywistości w perspektywie Bożego objawienia. Jednym z kluczowych problemów, jeśli chodzi o samą możliwość istnienia teologii, jest kwestia języka. Czy w ogóle jest możliwe wyartykułowane w języku myślenie, mówienie (i pisanie) o Bogu oraz o świecie, w tym – o człowieku, widzianym z Bożej perspektywy? Czy ludzki język jest zdolny dosięgnąć Tego, Którego nazywamy „Bogiem”?

Tom 15 (2020) (Nie)obecność zła

Tytuł tomu 15 ma wyrażać ciągłe napięcie, w którym jako ludzie żyjemy. Chcemy stworzyć lepszy, dobry świat, jednak tym, co nam przeszkadza – a czasem wręcz nam to uniemożliwia – jest zło, które pojawia się zależnie lub niezależnie od nas. A w tle majaczy ciągle pytanie o Tego, który – jak instynktownie czujemy – powinien umieć zaradzić temu nieszczęściu.

Tom 14 (2019) Wolność i wartość

Tom 14 poświęcony jest szeroko pojętej wolności i związanym z nią wartościom. Bezpośrednią inspiracją dla tego tomu była 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, którą obchodziliśmy w 2018 roku.

Tom 13 (2018) Teologia Ziemi

Oddając w ręce Czytelników niniejszy tom, mamy nadzieję, że posłuży on lepszemu zrozumieniu perspektywy biblijnej i teologicznej odnoszącej się do ziemi — miejsca wyznaczonego ludziom na mieszkanie, a także pewnych historycznych i współczesnych dyskusji odnoszących się do międzywyznaniowej wspólnoty Kościoła. Artykuły zebrane w niniejszym tomie skupiają się wokół zagadnień teologii ziemi. Autorzy dziewięciu spośród dwunastu tekstów próbują uchwycić ważne aspekty dotyczące stworzenia Bożego z różnych punktów widzenia.  Ostatnią część wydawnictwa stanowi krótki zbiór różnorodnych tekstów, tzw. Varia.

Tom 12 (2017) Oblicza Reformacji

Niniejszy tom składa się z trzynastu artykułów, które zostały podzielone na trzy główne części tematyczne. W rozdziałach tych myśl reformacyjną ukazano z perspektywy sporów, jakie sprowokowało wystąpienie Marcina Lutra i jego spadkobierców, świadków, którzy przyczynili się do rozwoju tradycji protestanckiej w różnych kontekstach historycznych, oraz implikacji społecznych nauki reformacyjnej w nowożytnych społecznościach zachodniego kręgu kulturowego.

Tom 11 (2016) Dietrich Bonhoeffer na 500 lat Reformacji

Bonhoeffer, związany z Kościołem Wyznającym w czasach Trzeciej Rzeszy, od początku przeciwstawia się nazizmowi i jego ideologii. Swoim życiem i nauką wskazuje na istotę chrześcijaństwa, którą musi być naśladowanie Chrystusa: dzień po dniu, indywidualnie i we wspólnocie, w modlitwie i dobrych uczynkach. Świadectwo życia i śmierci Bonhoeffera jest przejmujące, przenika do głębi i zmusza do refleksji. Biorąc pod uwagę bogactwo myśli niemieckiego teologa, uznaliśmy, że tom jemu poświęcony doskonale wpisze się w tegoroczne obchody 500-lecia Reformacji. Stąd też tytuł niniejszego zeszytu, stąd też ekumeniczny zestaw najwyższej klasy znawców myśli Bonhoeffera reprezentujących różne kraje i kontynenty.

Tom 10 (2015) Widoki na starość. Interdyscyplinarne studia gerontologiczne

Podobnie jak wiele społeczeństw kultury Zachodu również polskie społeczeństwo się starzeje. Seniorzy będą stanowić znaczna część populacji i zdominują wiele sfer życia publicznego. W związku z tym rodzą się liczne pytania dotyczące postrzegania tej grupy wiekowej przez społeczeństwo, aktywności i ról społecznych ludzi starszych, opieki medycznej nad nimi, ich pracy, nauki i rozwoju. Niniejszy tom stanowi próbę zmierzenia się z problematyka starości nie tylko przez naukowców, ale także przez praktyków zaangażowanych w pracę z seniorami. Przyświeca mu cel interdyscyplinarnego potraktowania tego zagadnienia.

Tom 9 (2014). Oblicza przywództwa

Rola przywództwa, sposób jego sprawowania, różnorodne modele oraz metody działania są przedmiotem poważnych dyskusji i wielu kontrowersji. Zrozumienie kluczowej roli przywództwa zarówno w rozwoju wspólnot eklezjalnych, jak i szeroko pojętym zaangażowaniu społeczno-kulturowym jest ogromną szansą, jak też potrzebą współczesnego Kościoła. (...) Celem niniejszego tomu jest zgłębienie tematu przywództwa z różnych perspektyw uwzględniających refleksję biblijną, historyczną, teologiczną oraz pragmatyczną. Intencją jest wskazanie bogactwa różnorodności podejść i interpretacji tego istotnego zjawiska.

Tom 8 (2015). Teologiczne perspektywy zdrowia i choroby

Związki teologii i zdrowia we współczesnej perspektywie wydają się oczywiste. Spory i dyskusje prowadzone w rozmaitych mediach oraz obecne w przestrzeni publicznej stanowią doskonałe świadectwo powyższej tezy. Ścierają się w nich zarówno specjaliści z takich dziedzin, jak medycyna, etyka lub teologia, jak i przedstawicie poszczególnych wyznań. Podstawowym przedmiotem kontrowersji jest życie ludzkie, a przede wszystkim rozumienie jego granic.

Tom 7 (2012). Jonathan Edwards

Choć Jonathan Edwards jest powszechnie uważany za czołowego amerykańskiego teologa i filozofa, w Polsce istnieje niewiele materiałów poświęconych jego osobie i myśli. Artykuły, które przedstawiamy naszym czytelnikom w niniejszym tomie podzielone są na trzy grupy, odzwierciedlające bardzo interdyscyplinarny charakter badań nad Edwardsem. Tom w języku angielskim.

Tom 6 (2011). Perspektywy biblijne

Zawarte w tym tomie teksty wyszły spod pióra nie tylko teologów, ale również filologów klasycznych, historyków i filozofów.

Tom 5 (2010). Dietrich Bonhoeffer

Tom poświęcony wrocławskiemu z urodzenia teologowi, Dietrichowi Bonhoefferowi, którego myśl teologiczna pozostaje aktualna i inspirująca mimo lat upływających od jego męczeńskiej śmierci w 1945 roku. Niniejszy tom zawiera artykuły, przemowy, sprawozdania i zdjęcia z najważniejszych konferencji i sympozjów polskich poświęconych niemieckiemu teologowi na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W tym sensie posiada on charakter retrospektywny, stanowi swego rodzaju przegląd istotnych odniesień do myśli Bonhoeffera na gruncie polskim początku XXI wieku. Tom w języku angielskim.

Tom 4 (2009). Czy piekło jest puste?

Czwarty tom Theologica Wratislaviensia jest zbiorem artykułów skoncentrowanych na odpowiedzi na jakże często stawiane i budzące wiele kontrowersji oraz dyskusji, zarówno w swiecie teologicznym, jak i filozoficznym, pytanie: „Czy piekło jest puste?”

Tom 3 (2008). Za horyzontem

Gdy Paweł z Tarsu przedstawia scenariusz wydarzeń eschatologicznych mających doprowadzić do nowej, doskonałej rzeczywistości, wyznaje, że jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć'. Oznacza to, że dla apostoła narodów to właśnie śmierć, a nie przykładowo świat duchowy, stanowi największy problem ludzkości.(...) Traktowanie śmierci jako wroga i szukanie w zmartwychwstaniu odpowiedzi na sens życia człowieka nie jest jednakże jedynym wyznawanym przez wieki rozwiązaniem problemu przemijania.

Tom 2 (2007). Problem czasu, znaki czasu

Motywem przewodnim i tematem, do którego w sposób bezpośredni odnosi się znaczna większość artykułów niniejszego zeszytu Theologica Wratislaviensia, jest szeroko pojęta koncepcja czasu wraz z koncepcjami pokrewnymi. Problem czasu rozpatrywany jest w niniejszym tomie z perspektywy filozoficznej, historycznej, teologicznej i językoznawczej, w odniesieniu do teorii starożytnych oraz współczesnych.

Tom 1 (2006). Tekst a interpretacja

Do wypowiedzi na łamach czasopisma zapraszamy teologów, filozofów, lingwistów czy pedagogów różnych nurtów i proweniencji. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdołamy stworzyć sytuację otwartego dialogu i szczerej polemiki, wykraczających poza ramy dogmatyczne poszczególnych tradycji wyznaniowych.

Fragmenty

Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

"Racjonalizm zdaniem Webera jest najbardziej osobliwą cechą społeczeństw zachodnich i ma fundamentalne znaczenie dla zasadniczych procedur globalnej struktury tych społeczeństw, tj. gospodarki i państwa, porządku prawno-administracyjnego i moralności, nauk przyrodniczych i humanistycznych, filozofii i religii, a nawet muzyki, architektury i malarstwa.(...) Odwoływanie się do ratio i związana z tym próba precyzacji terminów wymaga stworzenia „wewnątrzświatowego instrumentarium”, za pomocą którego można by określać naturę zmieniającego się świata zjawisk społecznych."

TW 12, 2017, s. 188-189

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

więcej >>

Monografie

Pavel Hanes, Evangelical Theology and Philosophy: Improving a Difficult Relationship

The book presents an approach to philosophy from the point of view of evangelical theology. It describes the ways of using philosophy in Christian apologetics and at the same time could be a guide to the successful study of philosophy by theologians.

więcej >>