Procedura recenzyjna

Procedura recenzyjna

Zasady recenzowania przyjęte w czasopiśmie są zgodne z zaleceniami zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 roku (pkt. 4.10. lit. b). Autorzy przesyłając tekst do publikacji wyrażają zgodę na poddanie się opisanej poniżej procedurze recenzyjnej.

1. Do recenzji każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor.

2. Recenzenci posiadają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie stanowiącej temat artykułu.

3. Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). W uzasadnionych przypadkach, o których mówi punkt 4.10 lit. b wymienionego wyżej Komunikatu Ministra, recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.

4. Recenzje mają formę pisemną i zawierają jednoznaczny wniosek recenzenta o warunkach dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Formularz recenzji zawierający kryteria oceny jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań nie są ujawniane.

Formularz recenzyjny

w j. polskim – POBIERZ

w j. angielskim – POBIERZ

Lista współpracujących recenzentów

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek

prof. dr hab. Janina Gajda-Krynicka

prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko

dr hab. Maciej Manikowski

ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski

dr hab. Piotr Muchowski prof. UAM

prof. Philip Towner Ph.D.

prof. dr hab. Marcin Wodziński

prof. dr hab. Gościwit Malinowski

 

 

Tom 10 (2015) – lista recenzentów

Fragmenty

Ks. bp Waldemar Pytel, Diecezja wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

"Bonhoeffer (...): napomina chrześcijan, że jeśli łaska ma być przyjęta i okazać się skuteczna, należy uczynić wszystko, co możliwe, aby nie była ona „tania”, lecz — przeciwnie — „droga”, to znaczy zobowiązująca do modlitwy i czynu, który jest konkretnym naśladowaniem Chrystusa w Jego Słowie. W tym sensie Bonhoeffer stale wzbogaca chrześcijaństwo wszystkich czasów, ponieważ wyklucza jakiekolwiek samozadowolenie. Co więcej, wyjmuje chrześcijanina z kontekstu Kościoła instytucjonalnego i każe nam wszystkim szukać Chrystusa i Jego woli w określonej rzeczywistości, jakby nie było Wszechmocnego!"

TW 11, 2016, s. 9

Stefan Nowicki, Uniwersytet Wrocławski

"Zagadnienie ludzkiego życia i przemijania jest obecne we wszystkich kulturach świata, gdyż człowieka fascynuje z jednej strony ulotność istnienia, a z drugiej możliwość przedłużenia egzystencji dzięki dziedzictwu, jakie po sobie zostawia. Z tego tez względu wiele utworów literackich opiewa nieśmiertelną sławę, jaka zyskali sobie wielcy bohaterowie przeszłości. Trzeba przy tym przyznać, że sława owa zasadniczo wypływa z dokonań wojennych, nadludzkiej siły lub nieprzeciętnej odwagi (i jednocześnie jest nimi ograniczona). Przeciętny śmiertelnik nie mógł zatem marzyc o pozostaniu w wiecznej pamięci rzesz potomnych, jednak przeżycie we wspomnieniach własnych spadkobierców znajdowało się jak najbardziej w jego zasięgu."

TW 10, 2015, s. 88-89

Kacper Mulawa, Uniwersytet Wrocławski

"Ekonomia wyrastała początkowo z korzeni etyki i filozofii, a na kształt współczesnego życia gospodarczego, a także społecznego Europy wpłynęły w dużej mierze wartości chrześcijańskie. Nie sposób pominąć tej gałęzi etyki, która wywodzi się wprost z nauk reformatorów, co sugeruje m.in. dyskusja sprowokowana przez Maxa Webera, w której ruchom protestanckim przypisuje się istotne kroki w budowaniu kapitalizmu."

TW 9, 2014, s. 141

więcej >>

Monografie

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>