Ofertę edukacyjną Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej uzupełnia działalność wydawnicza, której celem jest stworzenie płaszczyzny wymiany myśli badaczy rozmaitych nurtów nauk teologicznych, filozoficznych, historycznych i filologicznych, jak również popularyzacja dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników i współpracowników EWST.

Główny nurt wydawniczy EWST stanowi recenzowane czasopismo naukowe p.t. Theologica Wratislaviensia (ISSN 1734-4182) oraz utworzona w jego obrębie seria Monografie.

Theologica Wratislaviensia

Tom 9 (2014). Oblicza przywództwa

Rola przywództwa, sposób jego sprawowania, różnorodne modele oraz metody działania są przedmiotem poważnych dyskusji i wielu kontrowersji. Zrozumienie kluczowej roli przywództwa zarówno w rozwoju wspólnot eklezjalnych, jak i szeroko pojętym zaangażowaniu społeczno-kulturowym jest ogromną szansą, jak też potrzebą współczesnego Kościoła. (...) Celem niniejszego tomu jest zgłębienie tematu przywództwa z różnych perspektyw uwzględniających refleksję biblijną, historyczną, teologiczną oraz pragmatyczną. Intencją jest wskazanie bogactwa różnorodności podejść i interpretacji tego istotnego zjawiska.

Tom 8 (2015). Teologiczne perspektywy zdrowia i choroby

Związki teologii i zdrowia we współczesnej perspektywie wydają się oczywiste. Spory i dyskusje prowadzone w rozmaitych mediach oraz obecne w przestrzeni publicznej stanowią doskonałe świadectwo powyższej tezy. Ścierają się w nich zarówno specjaliści z takich dziedzin, jak medycyna, etyka lub teologia, jak i przedstawicie poszczególnych wyznań. Podstawowym przedmiotem kontrowersji jest życie ludzkie, a przede wszystkim rozumienie jego granic.

Tom 7 (2012). Jonathan Edwards

Choć Jonathan Edwards jest powszechnie uważany za czołowego amerykańskiego teologa i filozofa, w Polsce istnieje niewiele materiałów poświęconych jego osobie i myśli. Artykuły, które przedstawiamy naszym czytelnikom w niniejszym tomie podzielone są na trzy grupy, odzwierciedlające bardzo interdyscyplinarny charakter badań nad Edwardsem. Tom w języku angielskim.

Tom 6 (2011). Perspektywy biblijne

Zawarte w tym tomie teksty wyszły spod pióra nie tylko teologów, ale również filologów klasycznych, historyków i filozofów.

Tom 5 (2010). Dietrich Bonhoeffer

Tom poświęcony wrocławskiemu z urodzenia teologowi, Dietrichowi Bonhoefferowi, którego myśl teologiczna pozostaje aktualna i inspirująca mimo lat upływających od jego męczeńskiej śmierci w 1945 roku. Niniejszy tom zawiera artykuły, przemowy, sprawozdania i zdjęcia z najważniejszych konferencji i sympozjów polskich poświęconych niemieckiemu teologowi na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W tym sensie posiada on charakter retrospektywny, stanowi swego rodzaju przegląd istotnych odniesień do myśli Bonhoeffera na gruncie polskim początku XXI wieku. Tom w języku angielskim.

Tom 4 (2009). Czy piekło jest puste?

Czwarty tom Theologica Wratislaviensia jest zbiorem artykułów skoncentrowanych na odpowiedzi na jakże często stawiane i budzące wiele kontrowersji oraz dyskusji, zarówno w swiecie teologicznym, jak i filozoficznym, pytanie: „Czy piekło jest puste?”

Tom 3 (2008). Za horyzontem

Gdy Paweł z Tarsu przedstawia scenariusz wydarzeń eschatologicznych mających doprowadzić do nowej, doskonałej rzeczywistości, wyznaje, że jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć'. Oznacza to, że dla apostoła narodów to właśnie śmierć, a nie przykładowo świat duchowy, stanowi największy problem ludzkości.(...) Traktowanie śmierci jako wroga i szukanie w zmartwychwstaniu odpowiedzi na sens życia człowieka nie jest jednakże jedynym wyznawanym przez wieki rozwiązaniem problemu przemijania.

Tom 2 (2007). Problem czasu, znaki czasu

Motywem przewodnim i tematem, do którego w sposób bezpośredni odnosi się znaczna większość artykułów niniejszego zeszytu Theologica Wratislaviensia, jest szeroko pojęta koncepcja czasu wraz z koncepcjami pokrewnymi. Problem czasu rozpatrywany jest w niniejszym tomie z perspektywy filozoficznej, historycznej, teologicznej i językoznawczej, w odniesieniu do teorii starożytnych oraz współczesnych.

Tom 1 (2006). Tekst a interpretacja

Do wypowiedzi na łamach czasopisma zapraszamy teologów, filozofów, lingwistów czy pedagogów różnych nurtów i proweniencji. Mamy nadzieję, że w ten sposób zdołamy stworzyć sytuację otwartego dialogu i szczerej polemiki, wykraczających poza ramy dogmatyczne poszczególnych tradycji wyznaniowych.

Fragmenty

Wojciech Szczerba, EWST

"Tego typu ujęcie natury całokształtu rzeczywistości przywodzi na myśl dawne teorie hylodzoistów, według których wszystko powstaje z arche-zasady, arche jest we wszystkim obecna jako fundamentalny substrat oraz kreatywna moc, do arche również można wszystko ostatecznie zredukować."

TW 4, 2009, s. 23

Rowan Williams, Arcybiskup Canterbury

"Innymi słowy, wkład Bonhoeffera w wizję zjednoczonej Europy to nie jakaś teoria ponadnarodowej administracji i kulturowej jednorodności, ale raczej zastosowanie chrześcijańskiej zasady wzajemnej odpowiedzialności na poziomie zarówno spraw narodowych, jak i międzynarodowych."

TW 5, 2010, s. 52

Krzysztof Morta, Uniwersytet Wrocławski

"Nie przebierał w obraźliwych epitetach także wobec przeciwników dogmatycznych, jak np. Orygenes, nawet jeśli wcześniej nie skrywał dla niego podziwu, a spotwarzających go sam nazywał „wściekłymi psami” (Ep. 33, 5). Ostry i szkalujący język, który skieruje w końcu przeciwko Orygenesowi, określając go „hydrą wszelkiej herezji” (hydra omnium haereseon, Ep. 98, 9), nie przeszkodzi mu jednak nadal czerpać pełnymi garściami z dorobku intelektualnego Adamancjusza."

TW 6, 2011, s. 99

więcej >>

Monografie

DB_Cover

John Matthews, Lękliwe dusze pytają. Duchowość Dietricha Bonhoeffera

Rekonstrukcja głównych idei zawartych w listach teologicznych i zapiskach więziennych wybitnego teologa protestanckiego i działacza antynazistowskiego ruchu oporu.

więcej >>